خانه اخبار در آستانه بازی پدیده – پرسپولیس در استادیوم امام رضا