خانه گزارش دریافتی میزبانی تیم ملی در تبریز؛ خیلی دیر ولی ضروری