خانه اخبار تصاویری از کشتی با چوخه در گود زینل خان اسفراین