خانه اخبار ۱۰میلیارد تومان برای بازسازی ورزشگاه تختی تهران اختصاص یافت