خانه اخبار شرکت توسعه: هیچ پروژه ای در عراق نداشته ایم